Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Kod

004M

Naziv kolegija

Matematika

Studijski program

Menadžment

Razina programa

Stručni studij

Ime nositelja kolegija

doc.dr.sc. Zlatko Pavić

Maja Čuletić Čondrić, prof.

Studijska godina

1.

Semestar

I.

Status kolegija

Obvezni studija

X

Obvezni smjera

 

Izborni smjera

 

ECTS koeficijent opterećenja studenta

5 ECTS

Broj sati po semestru

Predavanja

30

Seminari

 

Vježbe

15

Sadržaj kolegija

1. FUNKCIJE

2. DERIVACIJE

3. FINANCIJE  (Financijska i gospodarska matematika)

Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s temeljnim matematičkim znanjima, razviti logično mišljenje i zaključivanje, usvojiti matematičke metode, steći sposobnosti matematičkog oblikovanja i predočavanja problema kako bi pristupnici lakše razumjeli i rješavali probleme vezane za svoju djelatnost.

Ishodi kolegija

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

-  definirati funkciju i analizom utvrditi vrstu funkcije

-  objasniti svojstva funkcija

-  opisati pojam derivacije funkcije

-  primijeniti derivacije u proučavanju funkcija

-  razlikovati metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi

-  riješiti problemske situacije jednostavnog i složenog kamatnog računa

-  primijeniti osnove potrošačkog kredita

-  razlikovati dekurzivni i anticipativni obračun kamata

Popis preporučene literature

1. Zlatko Pavić: Matematika za inženjere 1, udžbenik sa zbirkom zadataka, E-sadržaji      Strojarskog fakulteta u Slav. Brodu, Sveučilište u Osijeku 2008. (III i V poglavlje)

2. Miljenko Crnjac: Matematika za ekonomiste, skripta, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2001.

3. Miljenko Crnjac, Dragan Jukić, Rudolf Scitovski: Matematika, Osijek, 1996

4. Dragan Jukić,  Rudolf  Scitovski: Matematika 1,  Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek, Osijek, 2004. 

5. B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Danjar, Zagreb, 1995.

Način polaganja ispita

Multimedija i internet

 

Obrazovanje na daljinu

 

Konzultacije

X

Laboratorij

 

Terenska nastava

 

Mentorski rad

X

Način polaganja ispita

Usmeni

 

Pismeni i usmeni

X

Kolokvij

X

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Regulirano je Statutom Veleučilišta

Bilinogojstvo

Menadžment

Proizvodno strojarstvo

loader