Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Kod

014M

Naziv kolegija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Studijski program

Menadžment

Razina programa

Stručni studij

Ime nositelja kolegija

Hrvoje Sivrić

Studijska godina

1.

Semestar

II

Status kolegija

Obvezni studija

X

Obvezni smjera

 

Izborni studija

 

Izborni

smjera

 

ECTS koeficijent opterećenja studenta

0

Broj sati po semestru

Predavanja

 

0

Seminari

 

0

Vježbe

30

Sadržaj kolegija

Okvirni programski sadržaji obuhvaćaju sve oblike bazičnih kinezioloških disciplina- monostrukturalnih, polistrukturalnih acikličkih, kompleksnih i estetskih.

Programski sadržaji koji se najčešće provode su: fitnes, aerobik, sportske igre: nogomet, rukomet, košarka, odbojka, stolni tenis i kuglanje. U navedenim sportskim igrama obrađuje se i usavršava tehnika i taktika. Za studente oštećena zdravlja predviđeni su posebni kineziterapijski programi uvjetovani njihovim zdravstvenim potrebama.

Ciljevi kolegija

Adekvatnim kineziološkim operatorima studenti zadovoljavaju svoje biopsihosocijalne potrebe za kretanjem čime se uvećavaju  njihovi adaptivni i stvaralački potencijali, tranformiraju antropološke karakteristike osobito motoričke, morfološke i funkcionalne. Posebni je cilj omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojim se oni osposobljavaju za samostalno programiranje i provođenje procesa tjelesnog vježbanja.

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:

·    pravilno koristiti simulatore kretanja, trenažere, slobodne utege, sportske rekvizite i pomagala

·    izabrati i koristiti vježbe u pripremi tijela za fizičku aktivnost

·    razlikovati i grupirati vježbe te izabrati način treniranja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti

·    primijeniti i izvoditi kretne i tehničke strukture u momčadskim i individualnim sportovima

·    procijeniti efekte transformacijskog procesa

Popis preporučene literature

1.     Sivrić, H. (2013). „Priručnik za samoinicijativni fitnes trening studenata“. Udžbenik Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

2.     Sekulić, D., Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta. Split.

3.     Vukić, Ž., Vukić, Ž. i Jančić, S. (1999). Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

4.     Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.

Način polaganja ispita  - Kolegij nema ispita

Usmeni

 

Pismeni i usmeni

 

Kolokvij

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Tijekom izvođenja nastave, kontinuirano se prati i provjerava napredovanje studenata i promjene njihovih antropoloških osobitosti a posebno, antropometrijskih, motoričkih i funkcionalnih. U tu svrhu koristi se uobičajeni mjerni instrumentarij, aktualan u primijenjenim kineziološkim područjima.

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Proizvodno strojarstvo