Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

pdfSInformacijski paket ECTS bodova Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o imenovanju Povjerenstva za upis studenata na Veleučilište u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2018./2019.

pdfSOdluka o nastavnom opterećenju izvanrednih studenata na studijima Veleučilišta u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2018./2019.

pdfSOdluka o izvođenju nastave u konzultativnom obliku na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Energetika i Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj te preddiplomskom stručnom studiju Bilinogojstvo u akademskoj godini 2018./2019..

pdfSPravilnik o uvijetima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju satničara na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o stručnoj praksi

pdfSODLUKA o imenovanju voditelja stručne prakse na Društvenom odjelu Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju voditelja stručne prakse na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju voditelja stručne prakse na Tehničkom odjelu Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o završnom radu

pdfSODLUKA o terminskom planu završnih radova u akademskoj godini 2018./2019.

pdfSPravilnik o sadržaju i obliku diploma, potvrda i dopunskih isprava o studiju te informacijskih paketa za prijenos ECTS bodova Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu ( Zahtjev, Prijedlog )

pdfSODLUKA o ispisu studenata koji više od pet (5) godina nisu regulirali svoj status na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o međunarodnoj mobilnosti na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju CEEPUS koordinatora na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju Erasmus+ koordinatora na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju članova Ureda za međunarodnu suradnju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSODLUKA o imenovanju Povjerenstva za odabir kandidata u okviru programa mobilnosti na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSUpute o mirovanju obveza studenta

pdfSUpute i napomene nositeljima za evidenciju ocjena kroz ISVU sustav

pdfSOdluka o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2018/2019.

pdfSOdluka o uvjetima upisa redovitih studenata u više godine studija na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o uvjetima upisa izvanrednih studenata u višu godinu studija na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o linearnom modelu studiranja redovitih studenata na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o određivanju iznosa školarine i cijeni drugih troškova za redovite i izvanredne studente te redovite studente strane državljane preddiplomskih stručnih i specijalističkog diplomskog stručnog studija na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

pdfSOdluka o umanjenju školarine u akademskoj godini 2018./2019.

pdfSOdluka o načinima plaćanja školarine na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o polaganju standarditiranoga ispita iz hrvatskog jezika na razini B2

pdfSOdluka o priznavanju ostvarenih ECTS bodova i ocjena postignutih na drugim visokim učilištima

pdfSOdluka o troškovima prijelaza s drugih visokih učilišta na Veleučilište u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o utvrđivanju razlikovnih kolegija za studente koji upisuju prvu (1.) godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, a koji nisu završili preddiplomski studij iz polja ekonomije

pdfSOdluka o utvrđivanju razlikovnih kolegija za studente koji upisuju prvu (1.) godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj

pdfSOdluka o utvrđivanju razlikovnih kolegija za studente koji upisuju prvu (1.) godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Energetika

 

pdfSSavjetovalište za studente

docSPrimjer zamolbe

.

pdfSPročišćeni tekst Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za Unutarnju prosudbu i terminskom planu unutarnje prosudbe na Veleučilištu u Slavonskom Brodu za 2017. godinu

pdfSPravilnik o radu Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSStrategija razvoja Veleučilište u Slavonskom Brodu za razdoblje 2018.-2022. godine

pdfSPoslovnik o radu Stručnog vijeća 

pdfSPoslovnik o radu Upravnog vijeća

pdfSPoslovnik dopuni poslovnika o radu Upravnog vijeća

pdfSPravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o radu knjižnice Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

pdfSEtički kodeks

pdfSOdluka o rasporedu radnog vremena

pdfSOdluka o normiranju rada u akademskoj godini 2018./2019.

pdfSOdluka troškovima postupka izbora vanjskih suradnika u naslovna suradnička i nastavna zvanja na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSKatalog informacija Veleučilišta u Slaovnskom Brodu

pdfSOdluka o imenovanju službenika za informiranje

pdfSOdluka o ustrojavanju kataloga informacija

pdfSPravo na pristup informacijama

pdfSZahtjev za pristup informacijama

pdfSZahtjev za ponovnu uporabu informacija

pdfSZahtjev za dopunu ili ispravak informacije

pdfSKriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

pdfSOdluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

pdfSPravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o ustroju i djelovanju sustava osiguranja kvalitete

pdfSRegulation on Organization and Activities of the Quality Assurance System

pdfSPravilnik o izdavačkoj djelatnosti 

pdfSOdluka o maloprodajnoj cijeni Veleučilišnih izdanja koja se prodaju u Knjižnici Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

pdfSOdluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza

pdfSOdluka o proceduri zaprimanja računa, provjere računa i pravovremenog plaćanja

pdfSPravilnik o korištenju žiga, pečata, grba i znaka na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSStatut Studentskog zbora

pdfSPravilnik o provedbi postupka izbora studentskih predstavnika u Studentski zbor Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o financiranju studentskog zbora Veleučilište u Slavonskom Brodu i studentskih programa

pdfSStatut Sportske udruge Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o sadržaju i načinu provedbe postupka provjere znanja osoba koje pohađaju Program izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća

pdfSIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

pdfSPravilnik o postupku jednostavne nabave na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo