Dizalice topline

OPĆE INFORMACIJE

Nositelj predmeta

mr. sc. Josip Jukić, dipl. ing. stroj.

Naziv predmeta

DIZALICE TOPLINE

Studijski program

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKA

Status predmeta

Izborni

Godina

1.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30P+15V+15S

 

    1.  OPIS PREDMETA

1.1.     Ciljevi predmeta

Načela ljevokretnih kružnih procesa, režimi grijanja i hlađenja dizalicom topline-prekretanje procesa, korištenje obnovljivih izvora energije grijanja i hlađenja korištenjem dizalica topline i kombinacija sa ostalim izvorima energije, toplinski spremnici obnovljivih izvora energije, energetske i ekonomske analize.

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

1.       Prepoznati svrhu korištenja obnovljivih izvora energije i potrebu podizanja energetske učinkovitosti.

2.       Opisati sustave grijanja i hlađenja uporabom obnovljivih izvora energije.

3.       Provesti proračune ljevokretnih procesa u režimu grijanja i režimu hlađenja.

4.       Provesti proračun dizalica topline tlo-voda (zrak –voda) prema normi HRN EN 15316-4-2.

5.       Usporediti dizalice topline s konvencionalnim sustavima grijanja i hlađenja.

6.       Optimizirati termotehnički sustav s dizalicom topline.

 

 

1.4.     Sadržaj predmeta

Obnovljivi izvori energije za dizalice topline. Termodinamičke osnove ljevokretnih procesa. Realni kompresijski parni proces. Režimi hlađenja i grijanja dizalica topline. Rashladno-ogrjevni procesi i sustavi. Radne tvari. Solarne dizalice topline. Geotermalne dizalice topline. Apsorpcijske dizalice topline. Različiti pogoni dizalica topline. Upravljanje dizalicama topline. Sezonsko i godišnje bilanciranje dizalica topline. Primjeri dizalica topline u praksi.

 

1.5.     Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju, izrada seminarskog rada.

1.8.     Praćenje[1] rada studenata

Pohađanje nastave

2

Aktivnost u nastavi

   

Seminarski rad

1

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

0,5

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

  1,5

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

Kontinuirano praćenje

tijekom nastave

1.       kolokvij

50 - 100

0,50

2.       kolokvij

50 - 100

0,50

ili

 

 

Ispitni rokovi

(završni ispit)

Pisani dio ispita

50 - 100

0,65

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,35

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost      

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Najduže trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 90 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 20 min.

Napomena:

Studenti mogu položiti ispit, ako oba kolokvija napišu za pozitivnu ocjenu. U tome slučaju nema usmenog ispita.

Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija ili nisu zadovoljni ostvarenom ocjenom pristupaju pisanom dijelu ispita na ispitnom roku.

Studenti kojima je pozitivno ocjenjen pisani dio ispita pristupaju usmenom dijelu ispita.

Prije pristupanja pismenom dijelu ispita student mora izraditi seminarski rad    

      

1.10.      Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Jukić, J: Obnovljivi izvori energije i dizalice topline – autoriziranja predavanja i vježbe u e-obliku

1.11.      Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Priručnik za energetsko certificiranje zgrada UNDP Zagreb, 2010.

2.       Majdandžić, Lj: Obnovljivi izvori energije, Zagreb, 2008.

3.       Labudović, B; Osnove primjene dizalica topline, Zagreb, 2009.

4.       Norme iz područja dizalica topline i rashladni uređaja

1.12.      Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

 

 

 

 

 

 

1.13.      Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

             

 

 

 

 

[1]  VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat