Elektromotorni pogoni

OPĆE INFORMACIJE

Nositelj predmeta

Prof. dr. sc. Marinko Stojkov

Naziv predmeta

ELEKTROMOTORNI POGONI (EMP)

Studijski program

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKA

Status predmeta

obvezni

Godina

1. godina

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

 

    1.  OPIS PREDMETA

 

1.1.     Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o sastavnim dijelovima te zadaćama elektromotornog pogona.

 

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

Potrebna temeljna znanja iz osnova elektrotehnike.

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog predmeta, studenti će moći:

1.       razlučiti različite vrste električnih strojeva, sastavnih dijelova i namjena

2.       prepoznati različita pogonska stanja u elektromotornim pogonima,

3.       razlučiti karakter tereta i utjecaje na zahtjeve za elektromotor

4.       objasniti pojave u stacionarnim i dinamičkim stanjima elektromotornih pogona

5.       raspravljati o pravilnom odabiru elektromotora i njegovih zaštitnih elemenata, za različite primjene

6.       odabrati prikladni elektromotor za pogon industrijskog elektromotornog pogona 

7.       razmatrati načine upotrebe regulatora brzine vrtnje različitih vrsta motora

1.4.     Sadržaj predmeta

Osnove elektromehaničke pretvorbe: Vrste električnih strojeva (generatori i elektromotori); Podjela elektromotora (sinkroni, asinkroni i istosmjerni), Pogon elektromotora (momentna karakteristika i zagrijavanje); Elektromotorni pogoni i sastavni dijelovi, Vrste elektromotornih pogona i opterećenja; Stacionarna i dinamička stanja EMP; Izbor motora za EMP i zaštita; Upravljanje elektromotornim pogonima (promjena brzine vrtnje, pokretanje).

1.5.     Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

  samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

Pohađanje predavanja i auditornih vježbi. Rješavanje zadataka na auditornim vježbama.

1.8.     Praćenje[1] rada studenata

Pohađanje nastave

1,5

Aktivnost u nastavi

   

Seminarski rad

   

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

0,5

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

2,0

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

Kontinuirano praćenje

tijekom nastave

Nazočnost nastavi

70 - 100

0,05

1.       kolokvij

50 - 100

0,25

2.       kolokvij

50 - 100

0,25

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,45

ili

 

 

Ispitni rokovi

(završni ispit)

Nazočnost nastavi

70 - 100

0,05

Pisani dio ispita

50 - 100

0,50

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,45

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

 

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Najduže trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 90 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 15 min.

Napomena:

Pisani dio ispita studenti polažu preko kolokvija. Ako studenti pisani dio ispita ne polože preko kolokvija pristupaju ispitu na ispitnim rokovima.

Usmeni dio ispita polaže se nakon pozitivno ocjenjenog pisanog dijela ispita.

      

1.10.      Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Stojkov, M.: Električni motori i elektromotorni pogoni i kontrola brzine vrtnje, predavanja s Izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća, VUSB, 2016. 

1.11.      Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Jurković, B: ''Elektromotorni pogoni'', Školska knjiga, Zagreb, 1990.

2.       Mohan, N.: Electric drives, an integrative approach, MNPERE, Minneapolis, USA, 2000.

3.       Boldea, I., Nasar, S.A.: Electric Drives, Taylor &Francis, 2006.

4.       Leonhard, W.: Control of Electrical Drives, Springer, 1996.

5.       Srb, N.: Elektromotori i elektromotorni pogoni – s katalogom elektrotehničkih tvrtki, Zagreb, Graphis 2007.

6.       Wolf, R.: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga Zagreb, 1989.

1.12.      Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

 

 

 

1.13.      Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

             

 

 

 

 

[1]  VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat