Energetika i zaštita okoliša

OPĆE INFORMACIJE

Nositelj predmeta

mr. sc. Mladen Bošnjaković, v. pred.

Naziv predmeta

ENERGETIKA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Studijski program

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKA

Status predmeta

Obvezni

Godina

1.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

30P +15V+0S

 

1.      OPIS PREDMETA

1.1.     Ciljevi predmeta

Cilj kolegija je pružiti osnovna znanja o utjecaju različitih energetskih postrojenja i uređaja na okoliš te upoznavanje s metodologijama za procjenu utjecaja na okoliš.

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

-

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:

1.       Ocijeniti utjecaj izgaranja različitih goriva i sastava dimnih plinova na okoliš

2.       Objasniti utjecaj radnih tvari za hlađenje na okoliš.

3.       Objasniti utjecaj pojedinih postrojenja obnovljivih izvora energije na okoliš

4.       Opisati moguće utjecaje gradnji hidroelektrana na okoliš

5.       Objasniti utjecaj nuklearnih elektrana na okoliš.

6.       Objasniti metodologiju za procjenu utjecaja na okoliš kao: analiza tokova tvari (MFA) i analiza životnog ciklusa (LCA – Life Cycle Assessment).

1.4.     Sadržaj predmeta

Termičko opterećenje okoliša kao posljedica energetskih pretvorbi.

Utjecaj goriva i gorivog procesa na sastav dimnih plinova. Produkti izgaranja.

Specifična emisija onečišćenja po količini korisnog rada.

Atmosfera kao recipijent termoenergetskih procesa. Mehanizmi transporta onečišćenja. Prekogranična razmjena polutanata.

Spalionice otpada. Spalionice opasnog otpada. Emisije i mjere kontrole onečišćenja. Načini smanjenja onečišćenja.

Radne tvari u tehnici hlađenja te njihov utjecaj na okoliš. Kriteriji za vrednovanje rashladnih radnih tvari.

Sustavi novih, ekoloških radnih tvari u tehnici hlađenja.

Utjecaj postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije na okoliš. Analiza životnog vijeka trajanja opreme.

Hidroelektrane i zaštita okoliša.

Nuklearne elektrane i zaštita okoliša.

Upoznavanje s metodologijama za procjenu utjecaja na okoliš kao: analiza tokova tvari (MFA) i analiza životnog ciklusa (LCA – Life Cycle Assessment)

1.5.     Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.

1.8.     Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

1,5

Aktivnost u nastavi

   

Seminarski rad

   

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

0,5

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

2

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

Kontinuirano praćenje

tijekom nastave

Nazočnost nastavi

70 - 100

0,05

1.       kolokvij

50 - 100

0,35

2.       kolokvij

50 - 100

0,35

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,25

ili

 

 

Ispitni rokovi

(završni ispit)

Pisani dio ispita

50 - 100

0,65

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,35

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

 

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Najduže trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 45 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 15 min.

Napomena:

Pisani dio ispita studenti polažu preko kolokvija. Ako studenti pisani dio ispita ne polože preko kolokvija pristupaju ispitu na ispitnim rokovima.

Usmeni dio ispita polaže se nakon pozitivno ocjenjenog pisanog dijela ispita.

      

1.10.  Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

-

1.11.  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Corbitt, R.A.: Standard Handbook of Environmental Engineering, McGraw-Hill, New York,1999.

2.       Ghazi A. Karim, Fuels, Energy, and the Environment, CRC Press, 2012.

1.12.   Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

 

 

 

 

 

 

1.13.    Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

         

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat