Generatori pare

Opće informacije

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Mladen Bošnjaković

Naziv predmeta

GENERATORI PARE

Studijski program

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKA

Status predmeta

redovni

Godina

1. godina

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

45P + 30V

 

1.      OPIS PREDMETA

1.1.     Ciljevi predmeta

Steći temeljna znanja i vještine koje su potrebne za rješavanje inženjerskih problema pri planiranju izgradnje, projektiranju, održavanju i vođenju energetskih pogona s generatorima pare.

 

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta.

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:

1.       Opisati termodinamičke procese u radu generatora pare.

2.       Opisati promjene stanja i načine izmjene topline u generatoru pare.

3.       Definirati gubitke i iskoristivost generatora pare.

4.       Nacrtati osnovne konfiguracije glavnih tipova generatora pare.

5.       Objasniti tijek toplinskoga proračuna generatora pare.

6.       Proračunati glavne dimenzije tlačnih dijelova generatora pare.

7.       Opisati hidrodinamičke procese u generatorima pare (cirkulacija radnih fluida, strujanje dimnih plinova i zraka).

8.       Definirati pomoćne sustave i opisati opremu generatora pare.

 

1.4.     Sadržaj predmeta

Ponavljanje izgaranja goriva. Uvodno o stacionarnim generatorima pare. Osnove stacionarnih generatora pare, podjela, pogonski parametri. Termodinamički proces z generatoru pare. Toplinska bilanca, gubici i iskoristivost. Gorivo i izgaranje. Toplinski proračun, dimenzioniranje ogrjevnih površina. Cirkulacija vode. Strujanje dimnih plinova i zraka. Proračun čvrstoće i materijali za tlačne dijelove. Osnove automatske regulacije. Tipovi i konstrukcijske izvedbe stacionarnih generatora pare. Konstrukcijski dijelovi. Pomoćni uređaji. Ostali energetski i procesni uređaji.

 

1.5.     Vrste izvođenja nastave

 X   predavanja

 seminari i radionice 

 X   vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

Praćenje nastave. Vođenje bilješki i rješavanje traženih zadataka. Izlasci na kolokvije (parcijalni dijelovi pismenog ispita).

1.8.     Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

2,5

Aktivnost u nastavi

   

Seminarski rad

   

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

1

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

2,5

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

 

1.       kolokvij

50 - 100

0,25

2.       kolokvij

50 - 100

0,25

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,50

ili

 

 

 

Pisani dio ispita

50 - 100

0,50

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,50

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

 

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 120 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 15 min.

Napomena:

Pisani dio ispita studenti polažu preko kolokvija. Ako studenti pisani dio ispita ne polože preko kolokvija pristupaju ispitu na ispitnim rokovima.

Usmeni dio ispita polaže se nakon pozitivno ocjenjenog pisanog dijela ispita.

Studenti koji nemaju pozitivno ocijenjen seminarski rad ne mogu pristupiti usmenom dijelu ispita.

      

1.10.      Obvezatna literatura

-

1.11.      Dopunska literatura

- Kreuh, L.: Generatori pare, Školska knjiga, Zagreb, 1978.

- Prelec, Z: Brodski generatori pare, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

- Reznikov, M. I.: Lipov, Yu. M.: Steam Boilers of Power Station, Mir Publishers, Moscow, 1985.

- Beer, E.: Priručnik za dimenzioniranje uređaja kemijske i procesne industrije, SKHT, Zagreb, 1985.

- Dipak K. Sarkar: Thermal Power Plant - Design and Operation, Elsevier, 2015.

1.12.      Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

 

 

 

 

 

 

1.13.      Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

             

 

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat