Izmjenjivači topline

Opće informacije

Nositelj predmeta

Prof. dr. sc. Marija Živić

Naziv predmeta

IZMJENJIVAČI TOPLINE

Studijski program

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKA

Status predmeta

redovni

Godina

1. godina

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

45P + 30V

 

1.      OPIS PREDMETA

1.1.     Ciljevi predmeta

Usvajanje teoretskih znanja i razvijanje vještina za rješavanje praktičnih problema iz područja izmjene topline, te izrada

toplinskih proračuna izmjenjivača topline kao dijelova termotehničkih i energetskih sustava.

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta.

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:

1.       Definirati zadatke te opisati i usporediti osnovne vrste tehničkih izmjenjivača topline,

2.       Opisati izvedbe i analizirati izmjenu topline unutar rekuperativnih izmjenjivača topline s jednim prolazom fluida,

3.       Analizirati i usporediti rekuperativne izmjenjivače topline s istosmjernim, protusmjernim i unakrsnim tokom fluida,

4.       Opisati izvedbe i analizirati izmjenu topline unutar regenerativnih izmjenjivača topline,

5.       Primijeniti usvojena znanja na rješavanje termodinamičkih zadataka (praktičnih problema) i izradu toplinskih proračuna izmjenjivača topline.

 

1.4.     Sadržaj predmeta

Prolaz topline. Zadatak i podjela tehničkih izmjenjivača topline. Rekuperativni izmjenjivači topline. Izvedbe i proračun.

Izmjenjivači topline s jednim prolazom fluida. Istosmjerni, protusmjerni i unakrsni izmjenjivači. Jedinstveni proračun za

razne izmjenjivače. Srednja logaritamska razlika temperatura. Iskoristivost topline. Toplinski stupanj djelovanja

izmjenjivača. Najpovoljnija veličina površine. Izmjenjivači topline s više prolaza pojedinih struja. Cijevni izmjenjivači

topline. Izmjenjivači topline bez pregrada. Izmjenjivači topline s pregradama. Pločasti izmjenjivači topline. Regenerativni

izmjenjivači topline. Osnovne karakteristike i podjela. Izvedbe regeneratora i metode proračuna.

Rotirajući regeneratori. Osnovne karakteristike i podjela. Toplinski proračun prema Hausenu. Direktni izmjenjivači topline. Rashladni toranj. Kondenzator. Komercijalni programi za proračun izmjenjivača topline.

 

1.5.     Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

Praćenje nastave. Vođenje bilješki i rješavanje traženih zadataka. Izlasci na kolokvije.

 

1.8.     Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

2,5

Aktivnost u nastavi

   

Seminarski rad

   

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

0,5

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

3

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

Kontinuirano praćenje

tijekom nastave

Nazočnost na nastavi

70 - 100

0,05

1.       kolokvij

50 - 100

0,25

2.       kolokvij

50 - 100

0,25

5 testova (pitalica)

50 - 100

0,25

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,20

ili

 

 

Ispitni rokovi

(završni ispit)

Nazočnost na nastavi

70 - 100

0,05

Pisani dio ispita

50 - 100

0,50

5 testova (pitalica)

50 - 100

0,25

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,20

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

 

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Najduže trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 90 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 15 min.

Napomena:

Pisani dio ispita studenti polažu preko kolokvija. Ako studenti pisani dio ispita ne polože preko kolokvija pristupaju ispitu na ispitnim rokovima.

Usmeni dio ispita polaže se nakon pozitivno ocjenjenog pisanog dijela ispita.

Studenti koji nemaju pozitivno ocijenjen seminarski rad ne mogu pristupiti usmenom dijelu ispita.

      

1.10.      Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

-

1.11.      Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

- Galović, A.: Termodinamika II, FSB, Zagreb, 2003.

- Kakac, S., Liu, H., Pramuanjaroenkij, A.: Heat exchangers; selection, rating and thermal design, CRC Press, 2012.

- Thulukkanam, K.: Heat Exchanger Design Handbook – second edition, Taylor & Francis Group, 2013.

1.12.      Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

 

 

 

 

 

 

1.13.      Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

             

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat