Kompresori i ventilatori

OPĆE INFORMACIJE

Nositelj predmeta

dr. sc. Marko Katinić, dipl. ing.; dr. sc. Josip Jukić, dipl. ing.

Naziv predmeta

KOMPRESORI I VENTILATORI

Studijski program

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKE

Status predmeta

Obvezan

Godina

1.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

 

1.      OPIS PREDMETA

 

1.1.     Ciljevi predmeta

Usvajanje teorijskih znanja i razvijanje vještina za rješavanje praktičnih problema iz područja projektiranja i korištenja kompresora.

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta za upis predmeta

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:

1.       Opisati klasifikaciju i područje primjene, te termodinamičke osnove rada jednostupanjskih i višestupanjskih kompresora.

2.       Opisati način gradnje, dijelove i konstrukcijske karakteristike stapnih, rotornih i turbo-kompresora.

3.       Proračunati i analizirati termodinamičke procese, te provesti proračune glavnih dimenzija različitih vrsta kompresora.

4.       Opisati i međusobno usporediti način regulacije dobave za različite vrste kompresora.

1.4.     Sadržaj predmeta

Klasifikacija i područja primjene kompresora. Termodinamičke osnove rada jednostupanjskih i višestupanjskih

kompresora. Snaga za pogon kompresora. Stapni kompresori, konstrukcijske izvedbe. Proračun i određivanje glavnih dimenzija jednostupanjskih i višestupanjskih stapnih kompresora. Dinamika stapnog mehanizma. Usisni i tlačni ventili stapnih kompresora. Teorijska i stvarna dobava. Regulacija dobave.

Kompresori s rotirajućim stapom i kompresori s lamelama, konstrukcijske izvedbe i dobava. Vijčani kompresori,

konstrukcijske izvedbe, dobava i regulacija. Kompresori sa zavojnicama, konstrukcijske izvedbe.

Turbokompresori, podjela, konstrukcijske izvedbe, termodinamika i aerodinamika stupnja, radne karakteristike i rad kompresora u sustavu, regulacija i zaštita turbokompresora.

Ventilatori, podjela, konstrukcijske izvedbe, termodinamika i aerodinamika stupnja, radne karakteristike i rad ventilatora u sustavu

1.5.     Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

Redovito prisustvovanje nastavi sukladno Pravilniku o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, polaganje ispita.

1.8.     Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

2

Aktivnost u nastavi

   

Seminarski rad

   

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

1

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

2

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

Kontinuirano praćenje

tijekom nastave

1.       kolokvij

50 - 100

0,50

2.       kolokvij

50 - 100

0,50

ili

 

 

Ispitni rokovi

(završni ispit)

Pisani dio ispita

50 - 100

0,70

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,30

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost      

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Najduže trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 120 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 20 min.

Napomena:

Studenti mogu položiti ispit, ako oba kolokvija napišu za pozitivnu ocjenu. U tome slučaju nema usmenog ispita.

Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija ili nisu zadovoljni ostvarenom ocjenom pristupaju pisanom dijelu ispita na ispitnom roku.

Studenti kojima je pozitivno ocjenjen pisani dio ispita pristupaju usmenom dijelu ispita.

      

1.10.     Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.      Autorizirana predavanja i vježbe u e-obliku

1.11.     Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       M. Andrassy: Stapni kompresori, FSB, Zagreb, 2004.

2.       V. Brlek: Kompresor, Tehnička enciklopedija 7,  1980.

3.       B. Ristić: Pumpe i ventilatori, Naučna knjiga, Beograd 1990.

4.       Boyce, M.P.: Centrifugal Compressors: A Basic Guide, (knjiga), Penn Well Corp., Tulsa 2003.

5.       B. Eckert, E. Schnell: Axial - und Radial - Kompressoren, Springer Verlag, Berlin 1961.

1.12.     Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

Autorizirana predavanja i vježbe u e-obliku

neograničen

30

 

 

 

 

 

 

1.13.     Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

             

 

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat