Materijali u energetici

1.      OPĆE INFORMACIJE

Nositelj predmeta

Prof. dr. sc. Marinko Stojkov

Naziv predmeta

MJERENJA U ENERGETICI

Studijski program

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKA

Status predmeta

obvezni

Godina

1. godina

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

 

    2.  OPIS PREDMETA


1.1.     Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o mjernim metodama i mjernim instrumentima u energetici.

 

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

-          

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog predmeta, studenti će moći:

1.       objasniti osnovne mjerne metode za mjerenje struje, napona, snage, radne i jalove energije, kvalitete električne energije, protoka i razine tekućine, temperature, tlaka, vlažnosti i toplinske energije

2.       odabrati način mjerenja ovisno o primjeni u pojedinim područjima energetike

3.       interpretirati rezultate mjerenja

4.       analizirati rezultate mjerenja i usporediti ih s očekivanim vrijednostima

5.       objasniti osnove mjerenja neelektričnih veličina pretvorbom u električne veličine

1.4.     Sadržaj predmeta

Osnove mjerenja u energetici; Opis i primjena metoda za mjerenje elektrotehničkih veličina (struja, napon, električna snage, radne i jalove energije, kvalitete električne energije); Opis i primjena metode za mjerenje temperature; Opis i primjena metode za mjerenje tlaka; Opis i primjena metode za mjerenje protoka i razine tekućine; Opis i primjena metode za mjerenje vlažnosti; Opis i primjena metode za mjerenje toplinske energije; Mjerenja udjela produkata izgaranja u dimnom plinu, Kontinuirano mjerenje i vizualizacija mjernih veličina; Interpretacija i analiza rezultata mjerenja; Osnove mjerenja neelektričnih veličina pretvorbom u električne veličine; Analogno-digitalna pretvorba i mjerni sustav.   

1.5.     Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

  samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

Pohađanje predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi. Rješavanje zadataka na auditornim i laboratorijskim vježbama.

1.8.     Praćenje[1] rada studenata

Pohađanje nastave

2

Aktivnost u nastavi

   

Seminarski rad

   

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

2

Usmeni ispit

1

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

   

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

Kontinuirano praćenje

tijekom nastave

Nazočnost nastavi

70 - 100

0,05

1.       kolokvij

50 - 100

0,25

2.       kolokvij

50 - 100

0,25

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,45

ili

 

 

Ispitni rokovi

(završni ispit)

Nazočnost nastavi

70 - 100

0,05

Pisani dio ispita

50 - 100

0,50

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,45

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

 

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Najduže trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 90 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 15 min.

Napomena:

Pisani dio ispita studenti polažu preko kolokvija. Ako studenti pisani dio ispita ne polože preko kolokvija pristupaju ispitu na ispitnim rokovima.

Usmeni dio ispita polaže se nakon pozitivno ocjenjenog pisanog dijela ispita.

      

1.10.      Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Bošnjaković, M., Stojkov, M.: Mjerenje u industriji, predavanja s Izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća, VUSB, 2016. 

1.11.      Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Bego, V.: Mjerenja u elektrotehnici, Tehnička knjiga, Zagreb 1991.

2.       Morris, A.: Principles of Measurement and Instrumentation, Prentice Hall, New Yersey, 1988.

3.       Figliola, R. S., Beasley, D. E.: "Theory and Design for Mechanical Measurements", John Wiley & Sons, 2011.

4.       Dally, J. W.; Riley, W. F., McConnell, K. G.: Instrumentation for engineering measurements; John Wiley & Sons, Inc.; 1993; ISBN: 0-471-55192-9

5.       Piljac, I.: Senzori fizikalnih veličina i elektroanalitičke metode; Mediaprint tiskara Hrastić; 2010; ISBN: 9789539540416

1.12.      Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

 

 

 

 

 

 

1.13.      Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

             

 

 

 

 

[1]  VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat