Menadžment

  Naziv studija: Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment.

  Nositelj studija je Veleučilište u Slavonskom Brodu.

  Tip studijskog programa: stručni studijski program

  Razina: 2-specijalistički diplomski stručni studij

  Znanstveno područje: Društvene znanosti

  Znanstveno polje: Ekonomija Znanstvena grana: Organizacija i menadžment

  Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment, nastavak na preddiplomski stručni studij (180 ECTS), predviđen je u trajanju od dvije    godine ( 120 ECTS ), čime se omogućava vertikalna i horizontalna mobilnost studenata. Specijalistički diplomski stručni studij         Menadžmenta izvodi se kao izvanredni studij, a nakon razredbenog postupka mogu ga upisati studenti koji su završili: - preddiplomski stručni studij menadžmenta Veleučilišta u Slavonskom Brodu, - preddiplomski stručni studij, vrijednosti najmanje 180 ECTS bodova na drugom visokom učilištu iz područja ekonomije - Preddiplomski sveučilišni studij, vrijednosti najmanje 180 ECTS bodova na sveučilišnom studiju iz područja ekonomije. (više u Natječaju za upis objavljenom na internetskoj poveznici Natječaj ). Pojedina se godina sastoji od dva semestra, zimski semestar i ljetni semestar, čije se trajanje posebno utvrđuje Nastavnim kalendarom, o kojem odluku donosi Stručno vijeće Veleučilišta u Slav. Brodu. Nastava se izvodi u poslijepodnevnim satima kroz radne dane u tjednu, osim nedjelje. O terminima održavanja nastave i učionicama sastavlja se Raspored nastave u zimskom i ljetnom semestru, što potvrđuje Stručno vijeće. Nakon odslušanog pojedinog semestra, uz ispunjene uvjete predviđene studijskim programom student može polagati pojedini ispit na ispitnim rokovima koji se unaprijed i pravovremeno javno oglašavaju na oglasnoj ploči i Internet stranici. Prvi, drugi i treći semestar čine po četiri obvezna predmeta i jedan izborni predmet. Student je obvezan između ponuđenih izbornih predmeta po svakom semestru odabrati jedan. Svaki pojedini semestar studija je bodovan s 30 ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u 2. godinu studija nakon što položi ispite u vrijednosti 42 ECTS boda u prethodnoj godini. Upisi u iduću akademsku godinu organiziraju se nakon isteka jesenskog ispitnog roka. Odluku o rokovima upisa donosi Stručno vijeće i javno je objavljuje. Student je u četvrtom semestru dužan odabrati tvrtku, redovito pohađati stručnu praksu te se stručno usavršavati. Ukoliko student nije u mogućnosti pronaći tvrtku, istu će pronaći Veleučilište u Slavonskom Brodu, iz baze ugovora s preko 180 poslovnih subjekata, vodeći brigu o najvećoj korisnosti za studenta. Student nakon svih položenih ispita predviđenih studijskim programom, te nakon izvedene stručne prakse može pristupiti obrani diplomskog rada, čime završava studij i stječe naslov stručni/a specijalist/ica ekonomije.

Godina studija: 1

Semestar: I

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

040M

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

35

 

15

7

O

041M

Marketing strategije

30

 

15

6

O

042M

Upravljanje opskrbnim lancem

30

 

15

6

O

043M

Poslovna etika i društvena odgovornost

30

 

15

6

O

044M

Poslovna logistika

30

 

15

5

I

045M

E-marketing

30

 

15

5

I

046M

Upravljanje projektnim ciklusom

30

 

15

5

I

 

Godina studija: 1

Semestar: II

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

047M

Financijski menadžment

30

 

15

6

O

048M

Menadžment proizvodnje

35

 

15

7

O

049M

Strategijski menadžment

30

 

15

6

O

050M

Korporacijski menadžment

30

 

15

6

O

051M

Monetarna ekonomija

30

 

15

5

I

052M

Krizni menadžment

30

 

15

5

I

053M

Poslovanje u digitalnom društvu

30

 

15

5

I

 

Godina studija: 2

Semestar: III

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

054M

Institucije i politike Europske unije

35

 

15

7

O

055M

Poduzetništvo

30

 

15

6

O

056M

Menadžerske vještine

30

 

15

6

O

057M

Upravljanje troškovima

30

 

15

6

O

058M

Financijska tržišta i institucije

30

 

15

5

I

059M

Globalna ekonomija

30

 

15

5

I

060M

Menadžment u sportu

30

 

15

5

I


Godina studija: 2

Semestar: IV

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

061M

Stručna praksa

 

300

 

15

O

062M

Diplomski rad

   

300

15

O

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment student će moći : Koristiti specijalizirana znanja za upravljanje pojedinim poslovnim područjima (marketinga, proizvodnje, prodaje i nabave, financija) radi unaprjeđenja poslovanja Koristiti kvantitativne metode u području poslovnog odlučivanja te upravljati troškovima putem dobivenih analiza i metoda odlučivanja Pozicionirati svoje poduzeće u okvirima globalne ekonomije kroz poznavanje institucija, politika, strategija i dostupnih fondova Europske unije Steći znanja i vještine poduzetništva za ostvarenje novog rasta i razvoja poduzeća Steći znanja i vještine iz područja strateškog menadžmenta te odrediti smjer u kojem će se poduzeće razvijati Steći menadžerske vještine – vještine timske suradnje i komunikacije, vještine ophođenja s klijentima i razvoj drugih osobnih kompetencija menadžera u cilju podizanja ukupne organizacijske uspješnosti kroz upravljanje ljudskim potencijalima Izgraditi sustav vrijednosti u poduzeću na temeljima poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja Primijeniti dostignuća digitalnog doba u unapređenju poslovanja Usporedivost pojedinih studijskih programa koji se izvode na Veleučilištu u Slavonskom Brodu s drugim sličnim visokim učilištima opisana je u studijskim programima slijedećih visokih učilišta:
Veleučilište Vern
Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Visoka poslovna škola Libertas
Visoko učilište "Effectus" - visoka škola za financije i pravo Sveučilište u Splitu
Visoka škola tržišnih komunikacija
Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Veleučilište u Rijeci
Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Advanced School of Economics in Venice
The International University of Applied Sciences Bad Honnef • Bonn (IUBH) Coburg
University of Applied Sciences Fulda
University of Applied Sciences
University of Applied Sciences Osnabrück SRH
University of Applied Sciences Berlin
Faculty of Management Bratislava, Management
Radi osiguranja mobilnosti studenata, studenti Veleučilišta u Slavonskome Brodu mogu izabrati pojedine predmete na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj uz uvjet da se pojedini nastavni predmet izvodi u istom semestru kao i na matičnoj ustanovi studenta (Veleučilištu u Slavonskom Brodu) te da ishod učenja za pojedini predmet odgovara ishodu učenja nastavnog predmeta koji se izvodi na matičnoj ustanovi.
Način završetka studija
Sukladno Pravilniku o studiranju, u čl. 56., st. 2. I 3. definirano je:
(2) Specijalistički diplomski stručni studij završava polaganjem svih ispita te izradom i obranom specijalističkog završnog rada, sukladno studijskom programu.
(3) Završetkom studija, sukladno odredbama ovoga članka, student stječe odgovarajući stručni naziv i druga prava, sukladno posebnim propisima.
Vusb

Prijavite se

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat