Proizvodno strojarstvo

Tehnički odjel Veleučilišta u Slavonskom Brodu

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ PROIZVODNO STROJARSTVO


  Strojarstvo je orijentirano stvaranju novih vrijednosti i kao takvo je važno područje koje omogućuje razvitak svake zajednice. Danas   je napredak u tehnici u velikoj mjeri rezultat znanstveno istraživačkog rada i razvoja te je izražena potreba za visokoobrazovanim   kadrovima. Od stručnjaka strojarstva zahtijeva se primjena znanja iz različitih tehničkih znanosti kao i poznavanje osnovnih znanja   iz društvenih znanosti. Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo traje 6 semestara kroz tri godine, a za završetak studija   potrebno je ostvariti 180 ECTS bodova. Tijekom studija strojarstva stječu se znanja i vještine koje omogućavaju obavljanje stručnih   poslova te neposredno uključivanje u radni proces u području strojarstva: od konstruiranja, pripreme proizvodnje, procesa   proizvodnje, kontrole proizvoda, održavanja opreme do zaštite okoliša. Studenti se osposobljavaju za oblikovanje jednostavnijih   konstrukcija i alata, korištenje CAD programskih alata, izbor materijala i tehnologija izradbe te logističku podršku proizvodnji. Ishodi učenja za studij navedeni su u nastavku. Studenti će moći: definirati i rješavati različite probleme vezane za osnove strojarstva te po   potrebi primijeniti pojednostavljenu inženjersku prosudbu i kreativnost u definiranju pretpostavki i rješenja inženjerskog problema.   [Osnove] čitati i izraditi tehničku i tehnološku, te ostalu dokumentaciju vezanu za realizaciju proizvodnog naloga. [Dokumentacija]   konstruirati ili analizirati jednostavnije toplinske i mehaničke sustave objedinjujući znanja iz mehanike, termodinamike, znanosti o materijalima, mjerenja i kontrole te tehnologije obrade materijala primjenjujući suvremene inženjerske alate, uključujući i računalnu vizualizaciju, te softver za konstruiranje i analizu vodeći računa o njihovu utjecaju na okoliš. [Konstruiranje/ Analiza] planirati i sigurno izvršiti niz laboratorijskih eksperimenata kako bi dobili potrebne inženjerske podatke. [Laboratorijski rad] primijeniti, organizirati i provoditi postupke održavanja strojarskih konstrukcija, komponenti i postrojenja. [Održavanje] djelovati pojedinačno i unutar interdisciplinarnog tima za rješavanje složenijih problema strojarstva. [Timski rad] objaviti informacije vezane za svoj rad u obliku usmenog izlaganja ili pisanog izvješća primjenjujući suvremene informatičke alate te razumjeti tekst iz područja struke pisan na stranom jeziku. [Komunikacija] prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održali sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i modernih alata neophodnih u inženjerskoj praksi. [Cjeloživotno učenje] objasniti osnovna poslovna načela, temeljne pojmove vezane za poduzetništvo, troškove, značenje poduzeća u gospodarskom okruženju te ključna etička pitanja koja utječu na njihovu profesiju. [Poslovne vještine] Stručni prvostupnici inženjeri strojarstva mogu se zapošljavati na poslovima: operativne pripreme proizvodnje tehnološke pripreme proizvodnje vođenja i organizacije suvremenih procesa proizvodnje organizacije i tehnologije održavanja opreme, strojeva i energetskih postrojenja logističke podrške proizvodnim i drugim procesima kontrole kvalitete i laboratorijskih ispitivanja nabave materijala predstavljanja proizvoda i tvrtke u poduzetništvu u različitim područjima strojarstva prodaje i nabave strojeva, uređaja i dijelova za njihovo održavanje Pri tome je njihovo radno mjesto prvenstveno vezano za proizvodnju u pogonu. Inženjeri strojarstva mogu se zaposliti u različitim područjima: metalnoj, brodograđevnoj, građevinskoj i automobilskoj industriji, proizvodnji alata, konstrukcijskim uredima, ispitnim stanicama, uslužnim djelatnostima i dr. Moguće je i samozapošljavanje kroz ostvarivanje osobnih poduzetničkih ideja osnivanjem privatne tvrtke. Prema podacima HZZ-a za kolovoz 2012. na području Brodsko-posavske županije svega 3 % nezaposlenih otpada na višu stručnu spremu, od čega se vrlo mali broj odnosi na prvostupnike strojarstva. Nastavak studija moguć je na visokim učilištima koja izvode specijalistički diplomski stručni studij strojarstva ili sveučilišni diplomski studij strojarstva. Tehnički odjel VUSB-a redovito analizira studijski program te ga prilagođava potrebama gospodarstva i najnovijim dostignućima na području tehnike. Studentima se nude brojni izborni kolegiji iz različitih područja strojarstva. Nastavnici zaposleni na Tehničkom odjelu imaju bogato radno iskustvo u privredi što daje pretpostavke za kvalitetno izvođenje nastave. Predviđeno trajanje studija je šest semestara tijekom kojih studenti stječu potrebita teorijska i praktična znanja. Nakon svih položenih ispita i uspješne obrane završnog rada postajete:
STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/CA (BACCALAUREUS/A) INŽENJER/KA STROJARSTVA

Vusb

Prijavite se

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat