Sustavi za iskorištavanje sunčeve energije

OPĆE INFORMACIJE

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Mladen Bošnjaković

Naziv predmeta

SUSTAVI ZA ISKORIŠTAVANJE SUNČEVE ENERGIJE

Studijski program

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKA

Status predmeta

Obvezni

Godina

1.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

30P+15V+0S

 

1.      OPIS PREDMETA

1.1.     Ciljevi predmeta

Upoznati načine iskorištavanja sunčeve energije u svrhu dobivanja električne energije i /ili tople vode.. 

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

-

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:

1.       Opisati princip rada i glavne komponente fotonaponskih čelija

2.       Dimenzionirati fotonaponsku elektranu za zadane ulazne parametre

3.       objasniti princip rada i vrste toplinskih kolektora za primjenu u zgradarstvu

4.       Dimenzionirati sustav sa toplinskim kolektorima u svrhu grijanja prostora

5.       Objasniti princip rada i glavne komponente koncentrirajućih toplinskih elektrana

6.       Analizirati primjenu sunčeve energije u industriji

7.       Objasniti glavne utjecaje na okoliš pojedinih načina iskorištavanja sunčeve energije 

 

1.4.     Sadržaj predmeta

Sunčevo zračenje. Princip rada fotonaponskih ćelija. Glavni dijelovi i princip rada fotonaponske elektrane. Smjernice za projektiranje fotonaponske elektrane. Utjecaj na okoliš fotonaponskih elektrana. Princip rada i vrste toplinskih kolektora za primjenu u zgradarstvu. Dimenzioniranje i troškovi sustava toplinskih kolektora. Princip rada i glavne komponente koncentrirajućih toplinskih elektrana. Utjecaj na okoliš koncentrirajućih toplinskih elektrana. Mogućnosti primjene koncentrirajućih toplinskih kolektora u zgradarstvu. Hibridne sunčeve elektrane. Sustavi za primjenu sunčeve energije u industriji. Glavni trendovi razvoja i primjene sustava za iskorištavanje sunčeve energije.

 

1.5.     Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.

1.8.     Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

1,5

Aktivnost u nastavi

0,5

Seminarski rad

 

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

0,5

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

1,5

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

 

1.       kolokvij

50 - 100

0,3

2.       kolokvij

50 - 100

0,3

Aktivnosti u nastavi

50 - 100

0,1

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,3

ili

 

 

Ispitni rokovi

(završni ispit)

Pisani dio ispita

50 - 100

0,6

Aktivnosti u nastavi

50 - 100

0,1

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,3

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

 

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Najduže trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 45 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 15 min.

Napomena:

Pisani dio ispita studenti polažu preko kolokvija. Ako studenti pisani dio ispita ne polože preko kolokvija pristupaju ispitu na ispitnim rokovima.

Usmeni dio ispita polaže se nakon pozitivno ocjenjenog pisanog dijela ispita.

      

1.10.  Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

-

1.11.  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Skupina autora. Osnove primjene fotonaponskih sustava, Energetika marketing, 2011.

2.       Konrad Mertens: Fundamentals, Technology and Practice, John Wiley & Sons, Ltd, 2014.

3.       Angèle Reinders at. all: Photovoltaic solar energy - from fundamentals to applications, John Wiley & Sons, Ltd, 2017.

4.       Manuel Blanco, Lourdes Ramirez Santigosa: Advances in Concentrating Solar Thermal Research and Technology, Woodhead Publishing, 2016.

5.       Keith Lovegrove, Wes Stein: Concentrating solar power technology: Principles, developments and applications, Woodhead Publishing, 2012.

6.       Peter Heller: The Performance of Concentrated Solar Power (CSP) Systems, Woodhead Publishing, 2017.

7.       Ming, Tingzhen, Solar Chimney Power Plant Generating Technology, Academic Press, Year: 2016

1.12.   Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

 

 

 

 

 

 

1.13.    Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

         

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat