Sustavi za upravljanje energetskim procesima

OPĆE INFORMACIJE

Nositelj predmeta

Prof. dr. sc. Marinko Stojkov

Naziv predmeta

Sustavi za upravljanje energetskim procesima

Studijski program

Specijalistički studijski program na veleučilištu

Status predmeta

izborni

Godina

1. godina

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

 

    1.   OPIS PREDMETA

 

1.1.     Ciljevi predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o sustavima za nadzor, regulaciju i upravljanje u energetskim procesima.

 

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

-

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno završenog predmeta, studenti će moći:

1.       definirati osnovne pojmove regulacije, vođenja i upravljanja

2.       objasniti uzročno-posljedičnu vezu između ulaznih i izlaznih veličina energetskog procesa

3.       napisati prijenosnu funkciju jednostavnog regulacijskog kruga

4.       interpretirati funkcionalni blok-dijagram regulacijskog kruga

5.       nabrojiti dijelove sustava za nadzor, regulaciju i upravljanje

6.       prepoznati karakteristične mjerne veličine ulazno-izlaznih parametara karakterističnih energetskih procesa       

1.4.     Sadržaj predmeta

 

Osnove pojmova regulacija, vođenje i upravljanje. Načelo povratne veze i unapredne veze; Spremnik s konstantnom razinom; Analiza sustava s protokom mase i protokom energije; Prijenosna funkcija i funkcionalni blok-dijagram regulacijskog kruga; Funkcija sustava za nadzor, regulaciju i upravljanje energetskih procesa; Primjeri sustava za nadzor, regulaciju i upravljanje  termoenergetskih procesa, energetskih procesa, električnih sustava napajanja i potrošnje.  

 

1.5.     Vrste izvođenja nastave

predavanja

  seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

Pohađanje predavanja, auditornih i laboratorijskih vježbi. Rješavanje zadataka na auditornim i laboratorijskim vježbama.

1.8.     Praćenje[1] rada studenata

Pohađanje nastave

2

Aktivnost u nastavi

   

Seminarski rad

   

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

0,5

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

2,5

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

Kontinuirano praćenje

tijekom nastave

Nazočnost nastavi

70 - 100

0,05

1.       kolokvij

50 - 100

0,25

2.       kolokvij

50 - 100

0,25

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,45

ili

 

 

Ispitni rokovi

(završni ispit)

Nazočnost nastavi

70 - 100

0,05

Pisani dio ispita

50 - 100

0,50

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,45

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

 

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Najduže trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 90 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 15 min.

Napomena:

Pisani dio ispita studenti polažu preko kolokvija. Ako studenti pisani dio ispita ne polože preko kolokvija pristupaju ispitu na ispitnim rokovima.

Usmeni dio ispita polaže se nakon pozitivno ocjenjenog pisanog dijela ispita.

      

1.10.      Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

-

1.11.      Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Božičević J.: Temelji automatike, Školska knjiga, Zagreb

2. Perić, N.; Petrović. I.: Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja, Skripta Zavoda za APR, FER, Zagreb, 2000.

3. Šurina, T.: Automatska regulacija, Školska knjiga, Zagreb

4. Tomac, J.: Osnove automatske regulacije, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2004.

5. Proceedings of IFAC Symposium on Power Plants and Power Systems Control, 2006, Elsevier

1.12.      Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

 

 

 

 

 

 

1.13.      Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

             

 

 

 

 

[1]  VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat