Termoenergetska postrojenja

1.      OPĆE INFORMACIJE

Nositelj predmeta

mr. sc. Luka Čarapović, v. pred.

Prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić

Naziv predmeta

TERMOENERGETSKA POSTROJENJA

Studijski program

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKA

Status predmeta

Obvezni

Godina

1.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30P + 30V+0S

 

2.      OPIS PREDMETA

1.1.     Ciljevi predmeta

Upoznavanje s različitim tipovima modernih termoenergetskih postrojenja, s njihovim tehničkim karakteristikama i osnovnim parametrima za evaluaciju njihovog ponašanja.

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

-

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:

1.       Opisati i analizirati pretvaranje energije u termoenergetskim postrojenjima za proizvodnju električne i toplinske energije.

2.       Nacrtati osnovne sheme glavnih tipova termoenergetskih postrojenja.

3.       Opisati svrhu i princip rada glavnih komponenti termoenergetskih postrojenja  

4.       Opisati vrste i principe rada opreme za zaštitu okoliša kao sastavnog dijela termoenergetskih postrojenja

5.       Analizirati i obrazložiti utjecajne faktore iskoristivosti termoenergetskih postrojenja.

6.       Opisati glavne utjecajne faktore pri projektiranju termoenergetskih postrojenja.

1.4.     Sadržaj predmeta

Uvod - klasifikacija TEP

Parno-turbinska postrojenja i poboljšanja procesa

Plinsko-turbinska postrojenja i poboljšanja procesa

Kogeneracijska postrojenja. Kombinirana postrojenja

Napredne tehnologije izgaranja ugljena

Geotermalna postrojenja

Kondenzatori i rashladni tornjevi. Priprema vode

Oprema za zaštitu okoliša

Električna oprema

1.5.     Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.

1.8.     Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

2

Aktivnost u nastavi

   

Seminarski rad

   

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

0,5

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

2,5

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

Kontinuirano praćenje

tijekom nastave

Nazočnost nastavi

70 - 100

0,05

1.       kolokvij

50 - 100

0,35

2.       kolokvij

50 - 100

0,35

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,25

ili

 

 

Ispitni rokovi

(završni ispit)

Pisani dio ispita

50 - 100

0,65

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,35

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

 

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Najduže trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 90 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 15 min.

Napomena:

Pisani dio ispita studenti polažu preko kolokvija. Ako studenti pisani dio ispita ne polože preko kolokvija pristupaju ispitu na ispitnim rokovima.

Usmeni dio ispita polaže se nakon pozitivno ocjenjenog pisanog dijela ispita.

      

1.10.  Obvezatna literatura

-

1.11.  Dopunska literatura

1.       Prelec, Z.; Energetika u procesnoj industriji, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

2.       C. Elanchezhian, L. Saravanakumar & B. Vijaya Ramnath, Power Plant Engineering, IK International Publishing House Pvt. Ltd., 2010.

3.       El-Vakil, M.: Power Plant Technology, Mc Graw Hill Book Company, 2002.

1.12.   Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

 

 

 

 

 

 

1.13.    Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

         

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat