Toplinske turbine

Opće informacije

Nositelj predmeta

dr. sc. Marko Katinić

Naziv predmeta

TOPLINSKE TURBINE

Studijski program

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ENERGETIKA

Status predmeta

obvezni

Godina

1.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

45+30+0

 

1.      OPIS PREDMETA

 

1.1.     Ciljevi predmeta

Usvajanje teoretskih znanja i razvijanje vještina za rješavanje praktičnih problema iz područja parnih i plinskih turbina, te izrada proračuna i konstrukcije turbina, njegovih dijelova i sustava.

1.2.     Uvjeti za upis predmeta

-

1.3.     Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:

1.       Opisati i analizirati toplinski proces parno-turbinskog postrojenja.

2.       Analizirati strujanje u sapnicama i turbinskim lopaticama.

3.       Opisati i usporediti proces pretvorbe energije u akcijskom i reakcijskom stupnju turbine.

4.       Analizirati iskoristivost turbinskog stupnja i turbine te gubitke strujanja.

5.       Napraviti termodinamički proračun turbinskog stupnja i turbine.

6.       Analizirati promjenljive režime rada turbine.

7.       Opisati i analizirati osnovne konstrukcijske koncepcije parnih turbina.

8.       Opisati i analizirati sustav regulacije i zaštite.

9.       Opisati pogon i eksploataciju turbina.

1.4.     Sadržaj predmeta

Kratki pregled razvoja parnih turbina i pravci njihovog daljnjeg razvoja. Toplinski proces parno-turbinskog postrojenja. Osnovni tehničko-ekonomski pokazatelji parno-turbinskih postrojenja. Podjela i primjena parnih turbina. Toplinski proces u turbinskom stupnju. Osnovi proračuna i konstrukcije turbinskih stupnjeva. Toplinski proces u višestepenoj turbini. Konstrukcijske karakteristike i proračun čvrstoće dijelova turbine. Konstrukcije suvremenih parnih turbina za različite namjene. Regulacija i zaštita parnih turbina. Uljni sustav parnih turbina. Plinska turbinska postrojenja. Razvoj plinskih turbina. Osnovna plinsko-turbinska postrojenja. Osobine konstrukcije suvremenih plinskih turbina. Regulacija i zaštita plinskih turbina. Kombinirano plinsko parna turbinska postrojenja. Pogon i eksploatacija turbina.

 

1.5.     Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 obrazovanje na daljinu

 terenska nastava

 samostalni zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

 ostalo ___________________

1.6.     Komentari

 

1.7.     Obveze studenata

 

1.8.     Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave

2,5

Aktivnost u nastavi

   

Seminarski rad

1

Eksperimentalni rad

   

Pismeni ispit

 

Usmeni ispit

1

Esej

   

Istraživanje

   

Projekt

   

Kontinuirana provjera znanja

1,5

Referat

   

Praktični rad

   

Portfolio

   

 

   

 

   

 

   

1.9.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Aktivnosti koje se vrednuju

Uspješnost Ai (%)

za pozitivnu ocjenu

Težinski udio u ocjeni

ki

Kontinuirano praćenje

tijekom nastave

1.       kolokvij

50 - 100

0,30

2.       kolokvij

50 - 100

0,30

Seminarski rad

50 - 100

0,20

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,20

ili

 

 

Ispitni rokovi

(završni ispit)

Pisani dio ispita

50 - 100

0,60

Seminarski rad

50 - 100

0,20

Usmeni dio ispita

50 - 100

0,20

Σ

-

1

Ukupno postignuće računa se prema izrazu:

 

Ai – postotni uspjeh postignut za pojedinu aktivnost

N – ukupan broj vrednovanih aktivnosti

Kriterij vrednovanja ukupnog postignuća

Postignuće (%)

Ocjena

50,00 – 63,00

2 (dovoljan)

63,01 – 76,00

3 (dobar)

76,01 – 89,00

4 (vrlo dobar)

89,01 - 100

5 (izvrstan)

Najduže trajanje ispita:

·        Pisani dio ispita do 120 min.

·        Usmeni dio ispita po studentu do 20 min.

Napomena:

Pisani dio ispita studenti polažu preko kolokvija. Ako studenti pisani dio ispita ne polože preko kolokvija pristupaju ispitu na ispitnim rokovima.

Usmeni dio ispita polaže se nakon pozitivno ocjenjenog pisanog dijela ispita.

Studenti koji nemaju pozitivno ocjenjen seminarski rad ne mogu pristupiti ispitu.

      

1.10.      Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Autorizirana predavanja i vježbe u e-obliku

1.11.      Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Kostjuk, A. G., Frolov, V. V.: Steam and Gas Turbines, Mir Publishers, Moscow, 1988.

2.       http://powerlab.fsb.hr/turbostrojevi/Toplinske_turbine.pdf

3.       Guzović, Z.; Majcen, M.: Toplinske turbine, Tehnička enciklopedija - XIII. svezak, str. 222 - 254, HLZ "Miroslav Krleža", Zagreb, 2003.

4.       Traupel, W.: Thermishe Turbomaschinen, Teil I i II, Springer – Verlag, Berlin 1977.

5.       http://powerlab.fsb.hr/turbostrojevi/Toplinski_turbostrojevi.pdf  ;  http://powerlab.fsb.hr/turbostrojevi/Toplinski_turbostrojevi_prilog.pdf http://powerlab.fsb.hr/turbostrojevi/Toplinski_turbostrojevi_vjezbe.pdf

1.12.      Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

 

 

 

 

 

 

1.13.      Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Definirani su kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete na Veleučilištu.

             

 

 

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat