Završni rad

Opće informacije

Naziv kolegija

Završni rad

Studijski program

Preddiplomski Stručni studij proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                         Izborni

Studijska godina

3.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

12

Broj sati (P+V+S)

0+150+0

 

1.      OPIS KOLEGIJA

 

1.1.   Ciljevi kolegija

Osposobljavanje studenata za:

·        objedinjavanje teorijskih znanja i praktičnih vještina u rješavanju praktičnih problema

·        samostalnost u rješavanju problema prema zadanim uvjetima

·        pisanje i prezentaciju rezultata projekta

1.2.   Uvjeti za upis kolegija

-nema

1.3.   Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:

1.      Objediniti teorijska znanja i praktične vještine u rješavanju problema

2.      Koristiti se literaturom, bazama podataka i drugim izvorima informacija

3.      Odabrati odgovarajuće metode i postupke pri rješavanju praktičnih problema

4.      Primijeniti tehnička znanja i vještine učinkovitog rješavanja inženjerskih problema

5.      Izvesti javnu usmenu prezentaciju, pripremiti pismeno izvješće i prezentirati rezultate projekta

1.4.   Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

 ostalo

1.5.   Obveze studenata

 

Definirano Pravilnikom o završnom radu.

 

 

1.6.   Praćenje[1] rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Konzultacije u vezi završnog rada

0,5

1-5

Konzultacije s mentorom u vezi završnog rada

 

0

0

Samostalni rad studenta

11,0

1-5

Izrada završnog rada

 

0

0

Završni ispit *

0,5

1-5

Izrada prezentacije i završno izlaganje rada pred povjerenstvom

Usmeni ispit

50

100

Ukupno:

12

 

   

50

100

 

 

1.7.   Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ishodi učenja se provjeravaju tijekom obrane završnog rada. Ishode provjerava tročlano povjerenstvo, koje najmanje  tjedan dana prije obrane dobiva primjerke rada na čitanje.

Tijekom obrane rada student usmeno prezentira završni rad te nakon toga odgovara na pitanja povjerenstva. Članovi povjerenstva ocjenjuju tekst rada ocjenama 1 do 5, a zatim prezentaciju i odgovore ocjenama 1 do 5.

Konačna ocjena je aritmetička sredina svih ocjena povjerenstva. Student je pozitivno riješio ispit ako su sve ocjene članova povjerenstva pozitivne. 

 

1.8.    Popis preporučene literature

1.     Upute za izradu završnog rada, Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2018.

Komentari

 

 

 

[1]  VAŽNO: Uz svaki od načina praćenja rada studenata treba unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti kolegija. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Vusb

Prijava za Administratore

Elektronička pošta

Elektronički identitet

Studomat